UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Call for papers | Konferencja „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury” | do 4 kwietnia 2018

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych organizują ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest zdiagnozowanie:
-  wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,
- stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.

Konferencja adresowana jest do:
- praktyków, pracowników instytucji kultury oraz osób z nimi współpracujących,
- teoretyków, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,
- osób i ośrodków zajmujących się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijających innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.

Konferencja odbędzie się w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności 2014 roku. Propozycje wystąpień w postaci referatów (do 15 minut) i prezentacji posterowych (prezentacje komputerowe do 120 sekund) prosimy przysyłać do 4 kwietnia 2018 (na załączonym formularzu) na adres kontakt[at]edukacjamuzealna.pl

Pobierz plik docx.

Organizatorzy planują przygotowanie publikacji pokonferencyjnej na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji, których teksty zostaną przyjęte do druku przez Radę Programową Konferencji, a ich autorzy wyrażą zgodę na udzielenie wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania tekstu w celu publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, których propozycje referatów zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Obejmuje koszt cateringu i bankietu. Należy ją wnieść w terminie 13 marca - 31 maja 2018 w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu. Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany 13 marca 2018 na stronach internetowych Organizatorów Konferencji.

Konferencja jest organizowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W Polsce w ostatniej dekadzie doszło do bezprecedensowego rozwoju infrastruktury instytucji kultury. Powstały nowe uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej, które prowokują do pytania o wpływ zrealizowanych inwestycji na założenia i formy pracy edukacyjnej oraz programowej instytucji kultury.  Warunki lokalowe, technologiczne, organizacyjne i kadrowe w nowopowstałych lub zrewitalizowanych budynkach otwierają perspektywę dla wprowadzania adekwatnych do nich metod edukacji, przezwyciężającej ograniczenia, konwencje i przyzwyczajenia dotychczasowych praktyk edukacyjnych, wynikające niejednokrotnie z barier infrastrukturalnych. Nowe, modernizowane i rewitalizowane przestrzenie placówek kulturalnych stanowią jednocześnie atrakcyjne miejsca dla śmiałych projektów wystawienniczych, koncertów, przedstawień i spektakli.

Wyjątkowa sytuacja wielu instytucji prowokuje do pytań o to, na ile ma ona wpływ na głębszą refleksję teoretyczną i zastosowania praktyczne - refleksję nad zadaniami i funkcjami takich instytucji kultury jak muzea, biblioteki, teatry, filharmonie czy opery oraz zastosowanie w strategiach prezentacji, budowania relacji z odbiorcami, stosowanych formach komunikacji czy metodach edukacji.

Rozwojowi infrastruktury w dziedzinie kultury towarzyszy zwiększona świadomość różnorodności form edukacji kulturowej. W związku z tym interesujące wydaje się także pytanie o to, na ile procesy te znajdują odzwierciedlenie w programach studiów i poszczególnych przedmiotów, które przygotowują do zawodu absolwentów uniwersytetów i uczelni artystycznych. To z nich przecież rekrutowany jest obecny i przyszły personel tych instytucji (kuratorzy, bibliotekarze, kustosze, artyści, wykonawcy, edukatorzy), a także przyszli ich badacze i teoretycy. Stąd w trakcie konferencji szczególny nacisk położony zostanie na prezentację innowacyjnych propozycji kształcenia już realizowanych lub planowanych w najbliższym czasie na uczelniach wyższych w Polsce.

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • Wystawa jako przestrzeń i medium edukacji muzealnej i kulturowej.
 • Formy i treści edukacji kulturowej w działalności programowej nowopowstałych instytucji edukacyjnych.
 • Znaczenie współczesnych teorii kultury, studiów muzealnych, krytyki instytucjonalnej, studiów edukacyjnych (metodologie, założenia, myśliciele) dla praktyki nowopowstałych muzeów i instytucji kultury.
 • Wartości i zagrożenia nowych oraz tradycyjnych form i treści edukacji kulturowej oraz działalności programowej w instytucjach kultury.
 • Oddziaływanie nowopowstałych instytucji kultury na działalność edukacyjną i programową instytucji już istniejących.
 • Doświadczenia istniejących instytucji kultury jako punkt odniesienia dla placówek nowych.
 • Diagnozy i badania w kontekście nowopowstających instytucji kultury w Polsce (projekty, wyniki, rekomendacje).
 • Przygotowanie i kompetencje do pracy w nowych muzeach i instytucjach kultury – studia wyższe i szkolenia dla kadry instytucji kultury.
 • Kultura współczesna jako źródło i otoczenie współczesnej zinstytucjonalizowanej edukacji kulturowej.
 • Innowacyjne propozycje działań edukacyjnych na uczelniach wyższych.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • Piotr Górajec – Forum Edukatorów Muzealnych
 • dr Monika Herkt – zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
 • dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
 • Robert Mirzyński – Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • dr Marcin Szeląg – Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (przewodniczący)

logotypy

NIMOZ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Portal Edukacji Muzealnej logo.png

Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce (artykuł)

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddajemy w państwa ręce „Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce”. Jest to pierwsza tego typu …

57_sobieski_w_rydwanie_elewacja_palacu.jpg

Edukacja w rodzinie Sobieskich (artykuł, Silva Rerum)

W rodzinie Sobieskich, której świetność przypadła na XVI, XVII i XVIII wiek, zapewnianie potomkom jak najlepszego wykształcenia miało długą tradycję. …

Starania Marii Kazimiery o zachodnią edukację młodszych synów (artykuł, Ad Villam Novam)

Dobrym zwyczajem w polskich rodzinach magnackich, a także królewskich było wyprawianie synów w podróż po krajach zachodniej Europy. Po przybyciu …