UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku” to książka, która zrodziła się z pytania, jak prezentowała się kobieca sława, zanim epoka rozbiorów wyznaczyła paniom godną pozycję matek-Polek i Spartanek. Autorzy 23 studiów wykorzystują bogate opracowania i źródła, dzięki czemu nakreślone wizerunki odsłaniają mniej znane oblicza kobiet tej epoki.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Plan ochrony Morysina – oświadczenie

Poniższe oświadczenie dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia wejścia w życie planu ochrony (do 19 września 2014 r.) – obecnie jego treść jest nieaktualna w punktach, których treść wynikała z braku planu ochrony dla rezerwatu.

Oświadczenie Muzeum Pałacu w Wilanowie w sprawie projektu planu ochrony dla rezerwatu Morysin

20 czerwca 2013 r. odbyło się zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Morysin. Spotkanie miało dość burzliwy przebieg, a najbardziej kontrowersyjną kwestią podnoszoną w toku dyskusji była sprawa dostępu do rezerwatu ze względu na ograniczenia formalno-prawne.

W nawiązaniu do tematu konsultacji Muzeum Pałac w Wilanowie oświadcza:

 1. W 1973 r. park Morysin został wpisany do rejestru zabytków. Od 1994 r. park jest częścią ustanowionego przez Prezydenta RP pomnika historii. Rezerwat przyrody został utworzony w 1996 r.
 2. Ww. formy ochrony determinują kluczowe obowiązki muzeum jako instytucji odpowiedzialnej za zasoby kulturowe i przyrodnicze Morysina, w tym za udostępnianie ich na zasadach prawa.
 3. Muzeum jest użytkownikiem wieczystym działki obejmującej rezerwat przyrody od 1997 r. Wraz z rezerwatem muzeum przejęło ruiny wpisane do rejestru zabytków oraz utworzone na początku lat 80. XX w. tymczasowe ogródki działkowe.
 4. Od 1998 r. muzeum zabiega o plan ochrony dla rezerwatu, dążąc do tego, by zasoby kulturowe i przyrodnicze Morysina mogły być wykorzystywane dla celów edukacyjnych – nie tylko przez mieszkańców sąsiedztwa, ale też wszystkich uczestników programów muzeum. Brak planu wywołuje jednak podstawową przeszkodę w dostępie do parku, tj. zakaz wstępu na teren rezerwatu, a także konieczności uzyskiwania pozwoleń na każdy rodzaj działań, jaki nawet muzeum chciałoby w parku przedsięwziąć.
 5. Pozwolenia takie w trybie decyzji administracyjnej wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na uzasadniony wniosek zainteresowanych, od bieżącego roku uznając muzeum za stronę w tego rodzaju postępowaniach administracyjnych.
 6. Muzeum prowadzi i zamierza rozwijać edukację przyrodniczą, od wielu lat podejmując działania na rzecz udostępniania Morysina jako parku muzealnego – naszym oczekiwaniem, wielokrotnie wyrażanym przed władzami ochrony przyrody, było oparcie planu ochrony na powstałej w 1989 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie koncepcji rewaloryzacji parku, tj. w oparciu o pierwotną – XIX-wieczną kompozycję i zasadę szerokiej dostępności jego zasobów przyrodniczych i zabytkowych z poszanowaniem ich wartości jako atrakcji turystycznych oraz działań badawczo-naukowych i edukacyjnych.
 7. W toku licznych dyskusji i spotkań z władzami ochrony przyrody i z projektantami kolejnych wersji planu ochrony, muzeum było wielokrotnie przekonywane, że wymogi prawa ochrony przyrody nie pozwalają na rewaloryzację parku – możliwa jest rekonstrukcja kilku zabytkowych obiektów i ograniczony dostęp do nich po wyznaczonych ścieżkach. Takie założenia znalazły odzwierciedlenie w obecnie dyskutowanym projekcie planu.
 8. Muzeum jest zwolennikiem udostępnienia Morysina mieszkańcom Wilanowa na warunkach zbliżonych do warunków, na jakich zwiedzać można park wilanowski. Jedynym sposobem na zniesienie obecnego zakazu wstępu do Morysina jest jednak uchwalenie planu ochrony – przy czym zakaz nie pochodzi od muzeum, a wynika wprost z ustawy o ochronie przyrody, której muzeum jest obowiązane przestrzegać.
 9. Muzeum ostrzega wszystkie osoby, które naruszają granice Morysina, że łamią prawo i mogą być obciążone tego skutkami – park obecnie nie jest przystosowany do poruszania się po nim.
 10. Nie obciążają muzeum wszelkie uszczerbki na zdrowiu osób, które przebywają na terenie parku, jako że rezerwat nie jest przystosowany do zwiedzania.
  Muzeum informuje, że użytkownicy ogródków działkowych (z których korzystają bezumownie) otrzymali wypowiedzenie i nakaz uprzątnięcia terenu. Bieżący rok jest zatem ostatnim, w którym zakaz wstępu będzie przez nich naruszany.
 11. Muzeum zaznacza, że kładka na zastawce w Kanale Sobieskiego, mimo poczynionych „społecznie” przed laty udogodnień, nie jest dopuszczona do ruchu pieszego – jest obiektem technicznym służącym obsłudze zastawki. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje przechodzenia i wkraczania przez nią do parku.
 12. Przyszłość parku w Morysinie zależy od wykluczających się przepisów ochrony przyrody i ochrony zabytków oraz od oczywistych dla muzeum potrzeb związanych z udostępnianiem walorów przyrodniczych miejsca.
 13. Muzeum zaprasza wszystkie osoby pragnące zwiedzać park Morysin lub angażować się w opiekę nad nim do kontaktu z dyrekcją muzeum. Istnieją możliwości znalezienia formuły legalnego wstępu do parku w porozumieniu z muzeum i za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Prosimy o przekazywanie opinii na temat oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres muzeum@muzeum-wilanow.pl.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Morysinatutaj – oraz do uczestnictwa w programie edukacyjnym o Morysinie – więcej o nim tutaj.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Drzewa rezerwatu Morysin przeglądają się w tafli wody. fot. J. Dobrzańska.JPG

Plan ochrony Morysina oraz regulamin wstępu do rezerwatu (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 3 września 2014 r. …

Morysin_Drzewo nad kanałem Sobieskiego. fot. Julia Dobrzańska.JPG

Morysin – terra incognita? (artykuł)

W roku 2014 po raz pierwszy zaprosiliśmy na zwiedzanie Morysina, unikalnego rezerwatu przyrody kryjącego w sobie skarby natury i kultury …

Martwe drewno. fot. J. Dobrzańska (zdjęcie do artykułu).JPG

Rezerwat przyrody Morysin – miejsce spotkania przyrody i historii (artykuł, Silva Rerum)

W kierunku północno-wschodnim od wilanowskiego pałacu, po drugiej stronie wiślanego starorzecza, w widłach kanału Sobieskiego i rzeki Wilanówki, roztacza się …

1. Widok na Morsin z mostu Rzymskiego.JPG

Morysin – galeria zdjęć (album zdjęć)

Rezerwat przyrody Morysin – objęty ochroną malowniczy fragment dawnego lasu łęgowego, położony w widłach Kanału Sobieskiego i rzeki Wilanówki. Niegdyś …

brama_pocztowka_kadr.JPG

Poszukujemy materiałów archiwalnych o Wilanowie i Morysinie (artykuł)

Dział Dokumentacji poszukuje wszelkich materiałów archiwalnych dotyczących Wilanowa i Morysina.