UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


ROBOTY BUDOWLANE PRZY BUDYNKU ORANŻERII na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, tj. kwoty określonej w § 1 pkt 2) b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r.  poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

LOGO-POIiS

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

09 listopada 2018 r. opublikowano:

14 listopada 2018 r. opublikowano:

15 listopada 2018 r. opublikowano:

16 listopada 2018 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook