nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Galeria handlowa w pobliżu pałacu w Wilanowie | Oświadczenia Muzeum


Galeria handlowa w pobliżu pałacu w Wilanowie | Oświadczenie Muzeum

Warszawa, 11 maja 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ze szczególną wagą traktuje kwestie związane z zapewnieniem właściwej opieki nad unikatowymi formami krajobrazu historycznego w bezpośrednim sąsiedztwie wilanowskiego założenia pałacowo-ogrodowego. Zachowanie wyjątkowego bogactwa, budującego Klucz Wilanowski, jest możliwe przy zaangażowaniu instytucji uwzględniających w swojej misji ochronę dobra wspólnego, jak również odpowiednich organów mających realny wpływ na podejmowane decyzje administracyjne, a także społeczności lokalnej. Kształtowanie otoczenia pałacu wymaga szczególnej wrażliwości w procesie planistycznym, gdyż rozwiązania te muszą uwzględniać harmonijne przejście z terenów historycznej rezydencji królewskiej (park i ogrody, rezerwat przyrody, otulina rezerwatu) do otwartej przestrzeni publicznej coraz intensywniej eksploatowanej przez postępujący proces urbanizacji. Obszary na pograniczu tych dwóch stref powinny służyć celom rekreacyjnym połączonym z funkcjami muzealnymi, które zapewnią podtrzymanie zanikających wartości wilanowskiego genius loci.  Istotą tej przestrzeni jest połączenie pierwiastka kultury i natury i ich harmonijnej koegzystencji, zgodnie z programem ideowym ustanowionym przez króla Jana III. Podejmowanie pewnych kompromisów w tym przypadku jest niezwykle trudne, co wynika m.in. z postępującej antropopresji i ekspansji rozrastającego się miasta. Muzeum od lat realizuje działania, które mają na celu ochronę najwrażliwszej zabytkowej tkanki i minimalizację negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego dla wyjątkowego dobra dziedzictwa narodowego.

Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum od lat 70. XX w. poddawane są postępującym przekształceniom. Dynamika tych transformacji jest szczególnie widoczna dziś, gdy niecałe 500 metrów od unikalnej bryły XVII-wiecznej rezydencji królewskiej czy rezerwatu przyrody Morysin została zlokalizowana wielopasmowa droga o dużym natężeniu ruchu, nieopodal wyłania się stale powiększające swoje rozmiary osiedle mieszkaniowe „Miasteczko Wilanów”, a w najbliższej przyszłości planowana jest inwestycja budowy galerii handlowej, która z pewnością zaburzy czytelność dotychczasowej wilanowskiej dominanty.

Inwestorzy, planując swoje działania, bazują na korzystnych dla nich zapisach w prawie miejscowym – gdyż uchwalony w czasach Dawnej Gminy Wilanów Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego Przedpola Pałacowego dopuszcza lokalizowanie megagalerii handlowej w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum. Nie jest to z pewnością rozwiązanie powszechnie praktykowane w innych miejscach kultury pamięci, nie zdarza się, by tego rodzaju agresywna infrastruktura usługowa wprowadzała dysonans poznawczy odbiorców i zakłócała proces przeżycia estetycznego, będącego jednym z głównych powodów wizyt w Wilanowie. Błędna decyzja administracyjna sprzed lat jest negatywnym ewenementem w skali świata, dostrzeganym w gronie osób opiniotwórczych i turystów z tegoż świata.

Muzeum uczy się funkcjonować w takiej sytuacji, zgodnie z prawem miejskim i grą inwestorską. Zbieramy informacje o tym, co jest planowane w sąsiedztwie, i antycypujemy skutki, z którymi Muzeum będzie musiało zmierzyć się wskutek realizacji nowych inwestycji. Muzeum stara się aktywnie partycypować w kreowaniu otaczającej przestrzeni m.in. poprzez wskazywanie kierunków w planowaniu przestrzennym. Przygotowało własną propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rejonu Otoczenia Pałacu Wilanowskiego wraz z Morysinem. Niestety większość informacji nie dociera do Muzeum drogą oficjalną, a powiadomienia o postępowaniach administracyjnych są prowadzone bez udziału Muzeum, mimo że właściwe organy administracyjne używają w nich Muzeum jako argumentów bez mojej wiedzy.

Vide:

http://www.wilanow-palac.pl/oswiadczenie_dyrektora_muzeum_ws_nieprawdziwej_informacji_zamieszczonej_w_czasopismie_teraz_wilanow.html

Proces ekspansji miasta w miejscach o szczególnej wartości ma swoje rygorystyczne reguły. Nie do pomyślenia jest, by przed Wersalem, Schoenbrunnem czy Prado powstały gigantyczne bryły galerii handlowych. Nasi sąsiedzi zadbali o harmonijne planowanie przestrzeni, w której wartości obszarów priorytetowych dyktują warunki dla nowych inwestycji, nie odwrotnie! Poważnym problemem jest również brak aktualnych modeli środowiskowych miasta, sumujących w czasie zjawiska mające wpływ na jakość – a raczej jej brak – życia i utrzymanie istniejących funkcji, a więc modeli innych niż analizy tworzone przez inwestorów. Operaty środowiskowe do planów miejscowych w okolicy pałacu są już dawno nieaktualne – po 15–18 latach od czasu ich powstania. 

W trosce o wspólne dobro, jakim są zabytki i przyroda Wilanowa w granicach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, miejscowego pomnika historii i najbliższego w sąsiedztwie krajobrazu historycznego, a także dbając o interes gości Muzeum oraz pośrednio o wizerunek miasta stołecznego Warszawy i państwa polskiego jako opiekunów dziedzictwa, Muzeum stara się w korespondencji z właściwymi organami podnosić kwestię przyszłych skutków planowanych inwestycji – w tym zwiększonego ruchu samochodowego, a co za tym idzie, zanieczyszczenia lokalnego środowiska, wzrostu natężenia hałasu, zapylenia, zasiarczenia, podniesionej temperatury powietrza, obniżenia poziomu wód gruntowych etc. Koszty związane z minimalizacją strat i przywróceniem równowagi unikalnych ekosystemów i wrażliwej substancji zabytkowej ponosić będzie Muzeum – dotowane z pieniędzy publicznych.

Paweł Jaskanis
Dyrektor
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook

Oświadczenie Muzeum ws. historycznego folwarku (artykuł)

Oświadczenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie historycznego folwarku wilanowskiego w związku z ofertą jego sprzedaży.

Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Wywiad z dyrektorem Pawłem Jaskanisem ws. wilanowskiego folwarku (artykuł)

Polecamy nagranie rozmowy Cezarego Łasiczki z Pawłem Jaskanisem, dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie, z 9 kwietnia 2015 r. Paweł Jaskanis przywołał historyczne funkcje folwarku, który miał zapewniać utrzymanie królewskiego dworu na zamku w Warszawie, mówił też o współczesnych funkcjach muzeum i działaniach łączących powrót do historycznych, pierwotnych funkcji miejsca, jakim jest wilanowska rezydencja, z oczekiwaniami publiczności muzealnej.

Oświadczenie Muzeum ws. zagospodarowania przestrzennego rezydencji wilanowskiej (artykuł)

Oświadczenie dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie zasad zagospodarowania przestrzennego terenu historycznej rezydencji wilanowskiej wraz z jej otoczeniem krajobrazowym

icom.jpg

Odpowiedzialność muzeów za pejzaż | Rezolucja ICOM (artykuł)

9 lipca 2016 w Mediolanie 31. Zgromadzenie Generalne ICOM przyjęło cztery rezolucje, w tym jedną szczególnie istotną dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Oto jej treść. Rezolucja nr 1 Odpowiedzialność muzeów za pejzaż.