UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Kompetencje społeczne i obywatelskie

Kompetencje osobiste, społeczne i międzykulturowe obejmują zachowania niezbędne do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu prywatnym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością. Dotyczy to także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Podstawowe umiejętności w zakresie tych kompetencji to zdolność do: konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także do empatii. Zakres ten obejmuje również zdolność do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, jak również dokonywanie rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej.

Warto dodać, że kompetencje społeczne i obywatelskie są wymieniane wśród kompetencji kluczowych w najważniejszych dokumentach na temat edukacji i strategii społecznych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej (np. Polska 2030). Według nich nabywanie i ciągłe rozwijanie wszystkich kluczowych kompetencji jest podstawą do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Jednak zdobywanie umiejętności społecznych jest zazwyczaj trudniejsze w środowiskach defaworyzowanych. Nawet szkoła mimo celów wychowawczych i edukacyjnych zapisanych w podstawie programowej niekoniecznie pozwala na rozwinięcie się uczniom w tej sferze. Wielu zachowań społecznych ludzie uczą się dopiero w środowisku pracy. Stworzenie pracownikom warunków do rozwijania kompetencji społecznych jest korzystne zarówno dla instytucji, jak i dla nich samych. Zwłaszcza jeśli ich codzienne obowiązki polegają na kontaktach z innymi ludźmi.

 

kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Echocast różne potrzeby.jpg

Program ECHOCAST Polska (artykuł)

Program ECHOCAST Polska powstał w 2015 r. w celu aktualizacji materiałów ECHOCAST i dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki systematycznym pracom nad materiałami, szkoleniom i superwizji trenerów oraz certyfikacji. ECHOCAST to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualizuje, modyfikuje i rozwija owe materiały. Prowadzi również szkolenia trenerskie, organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

Echocast trudne sytuacje.jpg

Moduł: „Rozwiązywanie trudnych sytuacji” (artykuł)

Szkolenie specjalistyczne, oparte na analizie konfliktów, pozwala rozpoznawać ich mechanizmy, rozwija umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, umożliwia ćwiczenie zachowań skutecznych i adekwatnych w danej sytuacji.

Echocast różne potrzeby.jpg

Moduł: „Różne potrzeby zwiedzających” (artykuł)

Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy). Przedstawiamy cele, zawartość merytoryczną i potrzebne materiały.

Echocast doskonala obsluga.jpg

Moduł: „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury” (artykuł)

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie najwyższej jakości obsługi, wzmacnia postawy odpowiadające na potrzeby i oczekiwania zwiedzających i pozwala ćwiczyć skuteczną komunikację. Przedstawiamy cele, zawartość merytoryczną i potrzebne materiały.

Echocast wprowadzenie.png

Moduł: „Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury” (artykuł)

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie wysokiej jakości obsługi, rozwija postawy sprzyjające współpracy z odwiedzającymi zgodne z procedurami obowiązującymi w instytucjach dziedzictwa. Przedstawiamy cele, zawartość merytoryczną i potrzebne materiały.